COPA TU HLEDÁŠ?

english version

Popis:

 • Závod bude zaměřen na vyhledávání v ploše a stojících budovách, poskytnutí první pomoci člověku i psu, práci s GPS a komunikaci.
 • Závod je určen týmům ve složení 2 psovodi + 2 psi. Každý psovod se psem absolvuje práci ve všech terénech, buď ve spolupráci s kolegou, nebo individuálně.
 • Každý tým (2 psovodi a 2 psi) absolvuje práci v několika terénech a na dalších stanovištích prověřujících znalosti a dovednosti psovodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí čas v jednom z terénů („časovka“).
 • Práce bude probíhat v denních i nočních hodinách.
 • Jednotlivá stanoviště budou časově omezena, počet hledaných osob neznámý.
 • Strategie prohledávání, chválení a odměňování je na psovodovi.
 • Náročnost terénů: různě velké terény o rozloze až 200 tisíc m2 pro tým, pohyb v některých terénech může být omezen.
 • Psovodi zasláním přihlášky souhlasí s pravidly uvedenými níže, což stvrdí svým podpisem při prezenci.
 • Háravé feny jsou ze závodu vyloučeny.
 • Psovod se může akce zúčastnit pouze s jedním psem.
Sobota 6:45 – 7:00 prezence, kontrola očkovacích průkazů
7:00 zahájení, rozlosování startovních čísel, podrobné informace
8:00 – 15:15 práce v terénech dle harmonogramu
17:00 – 20:00 práce v terénech dle harmonogramu
20:15 společná večeře
22:20 – 2:15 noční práce v terénech dle harmonogramu
Neděle 7:30 – 14:45 práce v terénech dle harmonogramu
16:00 vyhlášení, ukončení akce

Minimální požadavky:

Pes – Není nutné mít složenou žádnou zkoušku. Závod je ale pro svou obtížnost určen zkušeným psům připraveným k praktickému nasazení. Pes musí být klinicky zdráv a musí mít platná všechna povinná očkování.

Psovod – Odpovídající fyzická a psychická kondice, minimální věk 18 let.
Nezbytné vybavení: oděv s dlouhými nohavicemi i rukávy, pevná kotníková obuv, přilba, pracovní rukavice, svítilna, radiostanice, GPS, lékárnička

Ubytování a strava:

Ubytování ve vícelůžkových pokojích, společné sociální zařízení, k dispozici malá kuchyňka (uvaření vody, ohřátí jídla).

Pro ubytování psů je nutné dovézt si vlastní přepravku nebo klec. Platí přísný zákaz volného pohybu psů po budově, lezení na postele nebo jiný nábytek. Případně je možné nechávat psy v autech přímo před budovou.

Strava po dobu závodu zajištěna – individuálně studený oběd, společně snídaně a teplá večeře.

Pravidla:

 • každý účastník závodu má povinnost chovat se tak, aby svým jednáním nezpůsobil újmu sobě nebo jiným účastníkům či pořadateli;
 • každý účastník závodu má povinnost chovat se tak, aby svým jednáním nezpůsobil škodu na majetku svém i cizím;
 • každý účastník závodu prohlašuje, na základě znalosti svého zdravotního stavu, že má potřebnou zdravotní způsobilost k účasti na akci;
 • účastníci závodu jsou povinni dodržovat všechny pokyny pořadatelů závodu;
 • pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu či škodu na věcech účastníků, která byla způsobena nedodržením pokynů pořadatele nebo nevhodným chováním účastníků;
 • účastníci jsou povinni dodržovat BOZP dle pokynů pořadatele, tzn. nosit helmu, rukavice, boty a další osobní ochranné pomůcky, které po nich bude pořadatel požadovat;
 • účastníci mají zakázáno vstupovat do míst, která budou označená zákazem vstupu;
 • účastníci prohlašují, že pes/fena má všechna povinná očkování, nejeví známky infekční nemoci, a ani v posledních 14 dnech nebyl/a v kontaktu se zvířaty s infekčním onemocněním;
 • jakékoliv podávání nebo získávání informací o povaze terénu nebo umístění úkrytů ostatním účastníkům může být důvodem k vyloučení z akce;
 • hrubé zacházení se psem je důvodem k okamžitému vyloučení z akce;
 • v případě zranění nebo napadení figuranta bude práce týmu ukončena a v soutěži dále nepokračuje;
 • v průběhu závodu je přísný zákaz konzumace alkoholu a jiných omamných a návykových látek;
 • zákaz manipulace s otevřeným ohněm v budově i v lesních porostech a v jejich blízkosti;

Přihlášky a startovné:

Přihláška k vyplnění zde.

Potvrzení přihlášky, pokyny k platbě a další informace budou zaslány na e-mail uvedený v přihlášce. Startovné ve výši 2000 Kč za tým musí být uhrazeno do 14 dnů po potvrzení přihlášky na účet pořadatele. Pokud nebude platba provedena, bude místo nabídnuto dalším zájemcům. V případě neúčasti na závodě bude startovné vráceno pouze za předpokladu, že se zúčastní náhradník. Jinak bude použito na náklady spojené s přípravou závodu.

V ceně startovného je strava a ubytování.

Propozice ke stažení  PDF